Algemene voorwaarden

Artikel 1: Object van deze overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij geleverde dranken welke is gesloten tussen Bierkoerier Groningen gevestigd te Holwierde, hierna te noemen Bierkoerier Groningen en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: Kredietwaardigheid.

Elke met Bierkoerier Groningen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Bierkoerier Groningen van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk/mondeling een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: Levering en terugbezorging.

4-1 Tussen beide partijen is overeengekomen, dat Bierkoerier Groningen gratis bezorgd bij een drank bestelling boven de €75,00 in de stad Groningen. Drank bestelling onder de €75,00 word er €3,50 bezorgkosten berekend. Voor evenementen materiaal rekenen wij bezorg en afhaal kosten, in de stad Groningen is dit €10,00. Wanneer u buiten de stad Groningen woont worden er andere kosten berekend, de hoeveelheid hangt af van de hoogte van order en afstand van stad naar de plaats waar het geleverd moet worden. Het minimale orderbedrag is € 20,00. Bierkoerier Groningen verkoopt geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Dranken worden in principe niet retour genomen.

4-2 Indien de datum voor retournering van de goederen (statafels en koelkasten e.d.) wordt overschreden is de huurder aan Bierkoerier Groningen een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Bierkoerier Groningen op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Leveringstermijn.

Indien Bierkoerier Groningen zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Bierkoerier Groningen er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.

Artikel 6: Annuleren.

Annulering van een overeenkomst is alleen mogelijk 72 uur voor overeengekomen leveringsdag/tijd. Bierkoerier Groningen kan de opdrachtgever voor annulering een vergoeding in rekening brengen, welke hij op verzoek van de opdrachtgever aan hem kenbaar zal maken.

Artikel 7: Controle op goede staat van de goederen.

De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen (statafels en koelkasten ed) op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 8: Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; a.de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.

b.geen veranderingen aan de gehuurde goederen (statafels, partytentenbierkoelkasten, wijnkoelkasten e.d.) aan te brengen.

c. Bierkoerier Groningen ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen (statafels, party tent en koelkasten e.d.) af te wijzen en Bierkoerier Groningen te vrijwaren.

e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Bierkoerier Groningen te doen geschieden.

Artikel 9: Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10: Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen (statafels, party tent en koelkasten ed) gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand. Voor beschadiging aan glaswerk wordt een vergoeding van €5,- per glas gevraagd.

Artikel 11: Schade en gebreken.

11-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Bierkoerier Groningen te melden. Zonder toestemming van Bierkoerier Groningen mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

11-2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Bierkoerier Groningen slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

11-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen (statafels, party tent en koelkasten ed) buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland of anderszins buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

11-4 Bierkoerier Groningen is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

11-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Bierkoerier Groningen niet aansprakelijk. Huurder zal Bierkoerier Groningen te zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 13: Mededelingsverplichtingen huurder.

13-1 Huurder dient Bierkoerier Groningen onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Bierkoerier Groningen dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

13-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 14: Opzegging/ontbinding.

14-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Bierkoerier Groningen, in partijen zijn overeengekomen, dat Bierkoerier Groningen bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 72 uur in acht te nemen.

14-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het versterkt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Bierkoerier Groningen worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Bierkoerier Groningen gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 15: Betaling.

15-1 Betaling dient via PIN te geschieden, tenzij mondeling anders is overeengekomen.

15-2 Bierkoerier Groningen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

15-3 Bierkoerier Groningen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassoburo. Artikel 16: Toepasselijk recht. Op alle door Bierkoerier Groningen gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 17: Geschillen.

Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Bierkoerier Groningen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.